Categorie archieven: centos

Flask API via Apache

In de vorige post Mod_wsgi in Apache hebben we de module in Apache 2.4 op Centos7 beschikbaar gemaakt. Het gebruik daarentegen is de volgende stap.

Laten we eerst beginnen met een simpele API in de default document root ‘/var/www/html/’ waar we een directory maken api_test. Daarin maken we een virtuele omgeving via python3.8 en zetten wat structuur klaar:

mkdir /var/www/html/api_test
mkdir /var/www/html/api_test/api
cd /var/www/html/api_test
python3.8 -m venv venv
touch api.wsgi
touch api/__init__.py

We activeren de virtual environment en zorgen dat pip geüpdatet is in deze ‘venv’ en installeren we de juiste package, namelijk Flask:

source venv/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
pip install flask

De uiteindelijke directory structuur en bestanden word dan:

api_test/
├── api/
│  ├── __init__.py
├── venv/
└── api.wsgi

De API, voor nu een simpele JSON output van zichzelf en de Flask App zijn weggezet in het __init__.py bestand. Dit is een redelijk plat geval:

from flask import request, jsonify, Flask
import socket

app = Flask(__name__)
app.config['JSON_SORT_KEYS'] = False

@app.route('/', defaults={'path': ''})
@app.route('/', methods=['GET'])
def info():
  return jsonify({
    "name": "Test program",
    "version": "0.1a",
    "hostname": socket.gethostname(),
    "ip": request.remote_addr,
  }), 200

In het ‘wsgi’ bestand wat Apache gaat lezen instrueren we wat er gestart moet en een aantal path variabelen. De verwijzing naar de juiste package directory is vanwege de ‘virtual environment’. De andere is om de import van de API te laten werken. Uiteindelijk importeren wij dus uit de api de app als application

import sys
sys.path.insert(0, '/var/www/html/api_test/venv/lib/python3.8/site-packages')
sys.path.insert(1, '/var/www/html/api_test')

from api import app as application

Binnen Apache, ‘virtual hosts’ of niet, kan je een aantal parameters opnemen die de mod_wsgi aansturen en het bovengenoemde bestand uitvoeren. Dit moet ingevoerd worden binnen de VirtualHost tags of daar buiten:

  WSGIDaemonProcess api user=apache group=apache threads=5 home=/var/www/html/api_test
  WSGIScriptAlias /api/v1 /var/www/html/api_test/api.wsgi

  <Directory /var/www/html/api_test>
    WSGIProcessGroup api
    <IfModule mod_authz_core.c>
      Require all granted
    </IfModule>
  </Directory>

Na het herstarten van de ‘httpd’ daemon zou de api beschikbaar moeten zijn. Laten we het testen van een externe server:

[bartjanh@godlyserver ~]$ curl https://www.pc-mania.nl/api/v1/
{"name":"Test program","version":"0.1a","hostname":"mightyserver.pc-mania.nl","ip":"2001:9a0:2005:85::24"}

De API werkt! Er is nog veel meer maar de minimale basis zoals het er staat, werkt zoals het hoort.

Mod_wsgi in Apache

Om via een webserver Python scripts te kunnen gebruiken en specifiek Django of Flask voor bijvoorbeeld API deployments zal je de server iets bij moeten werken.

Onderstaand voorbeeld is hoe je dus Mod_wsgi activeert in een Centos7 server voorzien van Apache 2.4. De keuze op Python versie is sowieso 3.x en in dit voorbeeld 3.8.7.

Belangrijk is om root rechten te hebben. We beginnen met 2 environment variabelen te definiëren:

export PATH=$PATH:/usr/local/bin/
export LD_RUN_PATH=/usr/local/lib/

Hierna zorgen we dat de package apxs beschikbaar is, die via httpd-devel te vinden is:

yum install -y httpd-devel

Dan is het zaak Python te installeren. Vanwege redenen is Centos7 nog steeds standaard uitgerust met versie 2.7 en dat willen we verder niet gebruiken. Het is dus belangrijk dat de installatie naast de bestaande komt te draaien. Het hele Centos ecosysteem is afhankelijk van de huidige versie. Dat word met ‘make altinstall‘ bepaald.

Nog veel belangrijker is de ‘–enable-shared‘ optie waarme Python op de juiste manier compiled word. Vergeet deze niet!

cd /tmp
wget https://www.python.org/ftp/python/3.8.7/Python-3.8.7.tgz
tar -xf Python-3.8.7.tgz -C /usr/local/src
cd /usr/local/src/Python-3.8.7
./configure --enable-shared --enable-optimizations
make altinstall

Als het goed is kan je daarna Python3.8 starten:

[root@mightyserver ~]# python3.8
Python 3.8.7 (default, Jan 2 2021, 14:19:51)
[GCC 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-44)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

Voor we de module mod_wsgi introduceren in Apache moet er nog een kleine update gedaan worden:

/usr/local/bin/python3.8 -m pip install --upgrade pip

Nu kunnen we via ‘Pip’ de installatie van de module uitvoeren en deze configureren:

pip3.8 install mod_wsgi
mod_wsgi-express install-module > /etc/httpd/conf.modules.d/02-wsgi.conf

systemctl restart httpd

Een controle kan gedaan worden of de module beschikbaar is:

[root@mightyserver ~]# httpd -t -D DUMP_MODULES | grep wsgi
 wsgi_module (shared)

In de volgende post meer over hoe nu Apache te ‘sturen’ is naar jouw Python project.

Cacti 1.0.4 op Centos7 met PHP7 en Percona-server

Als je een server hebt met Centos7 gecombineerd met PHP7.x en dus ook Percona Server 5.x geinstalleerd, dan is het installeren van Cacti wel een beetje een domper.

Want, de vereisten van Cacti op hun website zijn als volgt (belangrijkste items):

 • httpd,php,php-mysql,php-snmp
 • php-xml
 • mysql,mysql-server

Dat zou zeggen, de installatie is zo gedaan. Kwestie van yum install en klaar. Maar helaas;

Error: Package: 1:mariadb-5.5.52-1.el7.x86_64 (base)
      Requires: mariadb-libs(x86-64) = 1:5.5.52-1.el7
      Available: 1:mariadb-libs-5.5.52-1.el7.x86_64 (base)
        mariadb-libs(x86-64) = 1:5.5.52-1.el7
Error: Package: php-ldap-5.4.16-42.el7.x86_64 (base)
      Requires: php-common(x86-64) = 5.4.16-42.el7
      Installed: php-common-7.0.17-1.el7.remi.x86_64 (@remi-php70)
        php-common(x86-64) = 7.0.17-1.el7.remi
      Available: php-common-5.4.16-42.el7.x86_64 (base)
        php-common(x86-64) = 5.4.16-42.el7
Error: Package: php-snmp-5.4.16-42.el7.x86_64 (base)
      Requires: php-common(x86-64) = 5.4.16-42.el7
      Installed: php-common-7.0.17-1.el7.remi.x86_64 (@remi-php70)
        php-common(x86-64) = 7.0.17-1.el7.remi
      Available: php-common-5.4.16-42.el7.x86_64 (base)
        php-common(x86-64) = 5.4.16-42.el7
Error: php-mysql conflicts with php-mysqlnd-7.0.17-1.el7.remi.x86_64
Error: Package: php-mbstring-5.4.16-42.el7.x86_64 (base)
      Requires: php-common(x86-64) = 5.4.16-42.el7
      Installed: php-common-7.0.17-1.el7.remi.x86_64 (@remi-php70)
        php-common(x86-64) = 7.0.17-1.el7.remi
      Available: php-common-5.4.16-42.el7.x86_64 (base)
        php-common(x86-64) = 5.4.16-42.el7
Error: Package: cacti-1.0.4-1.el7.noarch (epel)
      Requires: php-mysql
      Available: php-mysqlnd-5.4.16-42.el7.x86_64 (base)
        php-mysql = 5.4.16-42.el7
      Installed: php-mysqlnd-7.0.17-1.el7.remi.x86_64 (@remi-php70)
        Not found
Error: Package: php-xml-5.4.16-42.el7.x86_64 (base)
      Requires: php-common(x86-64) = 5.4.16-42.el7
      Installed: php-common-7.0.17-1.el7.remi.x86_64 (@remi-php70)
        php-common(x86-64) = 7.0.17-1.el7.remi
      Available: php-common-5.4.16-42.el7.x86_64 (base)
        php-common(x86-64) = 5.4.16-42.el7
Error: Package: php-mysql-5.4.16-42.el7.x86_64 (base)
      Requires: php-pdo(x86-64) = 5.4.16-42.el7
      Installed: php-pdo-7.0.17-1.el7.remi.x86_64 (@remi-php70)
        php-pdo(x86-64) = 7.0.17-1.el7.remi
      Available: php-pdo-5.4.16-42.el7.x86_64 (base)
        php-pdo(x86-64) = 5.4.16-42.el7
 You could try using --skip-broken to work around the problem
 You could try running: rpm -Va --nofiles --nodigest

De optie –enablerepo=remi-php70 geeft wel een deel opgelost terug maar niet alles. Jammer genoeg.

Error: Package: cacti-1.0.4-1.el7.noarch (epel)
      Requires: php-mysql
      Available: php-mysql-5.4.16-42.el7.x86_64 (base)
        php-mysql = 5.4.16-42.el7
      Available: php-mysqlnd-5.4.16-42.el7.x86_64 (base)
        php-mysql = 5.4.16-42.el7
      Available: php-pecl-mysql-1.0.0-0.8.20151007git294ce3b.el7.remi.7.0.x86_64 (remi-php70)
        php-mysql = 1:1.0.0
      Available: php-pecl-mysql-1.0.0-0.9.20151007git294ce3b.el7.remi.7.0.x86_64 (remi-php70)
        php-mysql = 1:1.0.0
      Installed: php-mysqlnd-7.0.17-1.el7.remi.x86_64 (@remi-php70)
        Not found
      Available: php-mysqlnd-7.0.16-1.el7.remi.x86_64 (remi-php70)
        Not found
Error: Package: 1:mariadb-5.5.52-1.el7.x86_64 (base)
      Requires: mariadb-libs(x86-64) = 1:5.5.52-1.el7
      Available: 1:mariadb-libs-5.5.52-1.el7.x86_64 (base)
        mariadb-libs(x86-64) = 1:5.5.52-1.el7
 You could try using --skip-broken to work around the problem
 You could try running: rpm -Va --nofiles --nodigest

De optie –skip-broken geeft helemaal niet het gewenste resultaat. Oftewel we zijn weer terug bij af.

Er is een weg dat we het wel aan de praat krijgen middels de source RPM.

We maken allereerst een extra user aan “rpmbuild” en installeren de package rpmbuild. Onder de user rpmbuild downloaden we de source RPM voor cacti versie 1.0.4 en pakken deze uit:

useradd rpmbuild
yum install -y rpm-build
su - rpmbuild

wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/SRPMS/c/cacti-1.0.4-1.el7.src.rpm

rpm -i cacti-1.0.4-1.el7.src.rpm

Er zijn dan een tweetal directories aangemaakt in de map “rpmbuild”. We open de directory “SPECS” en stellen de originele even veilig waarna we de “cacti.spec” openen met een text editor zoals VIM:cd

cd rpmbuild/

ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 rpmbuild rpmbuild 124 Mar 31 13:46 SOURCES
drwxr-xr-x. 2 rpmbuild rpmbuild 24 Mar 31 13:46 SPECS

cd SPECS
cp cacti.spec cacti.orig

vim cacti.spec

Op regel nummer 13 en 14 vind je de vereisten php (en componenten) en mariadb terug. Deze kan je uitzetten door een ‘#’ er voor te zetten:

#Requires: php, php-ldap, php-mbstring, php-mysql, php-pdo, php-snmp, php-xml
#Requires: mariadb

Hierna moeten nog 2 regels uitgezet worden door een comment (‘#’) te plaatsen op regel 46 en 71:

#%{__install} -d -m 0755 %{buildroot}/%{_pkgdocdir}
#%{__cp} -a docs/ %{buildroot}/%{_pkgdocdir}

Daarna, zet in de regel 3 iets extra’s neer om een eigen release naam aan te duiden, zodat duidelijk is dat deze niet origineel is:

Release: 1%{?dist}
word:
Release: 1%{?dist}.bj

Nu is alles in place om de RPM weer terug te bouwen:

rpmbuild -ba cacti.spec

Er is zijn nu diverse files gemaakt waarmee je verder kan. Je kan ook de nieuwe Source RPM kopieren om weer extra aanpassingen elders te maken. Dat doen we nu niet, we gaan de gecompileerde RPM installeren. Deze is gemaakt in de directory rpmbuild/RPMS/. Uiteraard moeten we weer uit het user account ‘rpmbuild’ gaan en root access hebben. De installatie kan door middel van:

yum install /home/rpmbuild/rpmbuild/RPMS/noarch/cacti-1.0.4-1.el7.centos.bj.noarch.rpm

En daarmee is Cacti door Yum geinstalleerd op een CentOS7 machine met PHP7.0 en Percona-Server 5.7.

Het beste is dan te starten vanaf stap 2:

http://docs.cacti.net/manual:088:1_installation.1_install_unix.5_install_and_configure_cacti

In mijn geval n.a.v. de nieuwe server is het volgende eerst inregelen, en dan op stap 2 verder:

mv /etc/httpd/conf.d/cacti.conf /etc/httpd/conf.d/cacti.conf.old
ln -s /usr/share/cacti /var/www/cacti

vim /etc/httpd/conf.d/cacti.pc-mania.nl.conf:
<VirtualHost *:80>
 DocumentRoot /var/www/cacti/
 ServerName cacti.pc-mania.nl
 <Directory /var/www/cacti/>
   AllowOverride all
   Options MultiViews IncludesNoExec FollowSymLinks
 </Directory>
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
 DocumentRoot /var/www/cacti
 ServerName cacti.pc-mania.nl
 SSLEngine on
 SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/cacti.pc-mania.nl/cert.pem
 SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/cacti.pc-mania.nl/privkey.pem
 SSLCertificateChainFile /etc/letsencrypt/live/cacti.pc-mania.nl/chain.pem

<Directory /var/www/cacti/>
    <IfModule mod_authz_core.c>
        # httpd 2.4
        Require all granted
    </IfModule>
    <IfModule !mod_authz_core.c>
        # httpd 2.2
        Order allow,deny
        Allow from all
    </IfModule>
   AllowOverride all
   Options MultiViews IncludesNoExec FollowSymLinks
</Directory>

<Directory /var/www/cacti/install>
    # mod_security overrides.
    # Uncomment these if you use mod_security.
    # allow POST of application/x-www-form-urlencoded during install
    #SecRuleRemoveById 960010
    # permit the specification of the rrdtool paths during install
    #SecRuleRemoveById 900011
</Directory>


# These sections marked "Require all denied" (or "Deny from all")
# should not be modified.
# These are in place in order to harden Cacti.
<Directory /var/www/cacti/log>
    <IfModule mod_authz_core.c>
        Require all denied
    </IfModule>
    <IfModule !mod_authz_core.c>
        Order deny,allow
        Deny from all
    </IfModule>
</Directory>
<Directory /var/www/cacti/rra>
    <IfModule mod_authz_core.c>
        Require all denied
    </IfModule>
    <IfModule !mod_authz_core.c>
        Order deny,allow
        Deny from all
    </IfModule>
</Directory>

</VirtualHost>